Menu witryny


"Maa Akademia Przedszkolaka" - podsumowanie projektu.


Sprawozdanie z uroczystoci Dnia Mamy i Taty w dniu 26.05.2017 r.

Dzie 26 maja br. by bardzo uroczystym dniem w grupie 4 ?latkw "Maa Akademia Przedszkolaka" w Zespole Szk w Modlnej, poniewa gocilimy Mamusie i Tatusiw z okazji ich wita. Wszystkie dzieci swobodnie prezentoway swoje umiejtnoci artystyczno ? wokalne: recytoway wierszyki, pieway piosenki. Rodzice byli zachwyceni wystpami swoich pociech. Dzieci wrczyy rodzicom laurki, byy uciski, kwiatki. Po czci artystycznej odby si sodki poczstunek, bya to chwila dzielenia si swoimi wraeniami.

Anna Laskowska


Pasowanie na przedszkolaka w Zespole Szk w Modlnej.

W dniu 29 listopada 2016 r. nastpio oficjalne pasowanie naszych najmniejszych i najmodszych przedszkolakw. 4-latki wraz z opiekunem p. Ann Laskowsk przygotoway krtki program artystyczny, mwiy wierszyki, pieway i taczyy. Cz oficjaln stanowio uroczyste pasowanie pierwszakw przez pani dyrektor Alicj Golisk. Moment ten sprawi, i stali si oni penoprawnymi czonkami naszej spoecznoci szkolnej. Swoj obecnoci zaszczyci nas Wjt Gminy Ozorkw pan Tomasz Komorowski, ktry rozda dzieciaczkom drobne upominki. Kolejnym etapem lubowania bya krtka prezentacja zaj, jakie odbywaj si w ramach projektu ?Maa Akademia Przedszkolaka?. Przedszkolaki mogy pokaza rodzicom, co robi i jak bawi si na zajciach w ramach projektu.


Maa Akademia Przedszkolaka

Zakoczy si pierwszy etap realizacji projektu w Zespole Szk w Modlnej. W pomieszczeniu dla 4-latkw jest nowa, przyjazna dzieciom podoga, w oknach zainstalowano rolety, ktre przydaj si podczas uytkowania tablicy multimedialnej, ktra rwnie wraz zestawem komputerowym zostaa zakupiona ze rodkw projektowych. Zamontowano drzwi ewakuacyjne, zgodne z wymogami przeciwpoarowymi.

Dzieci dostay rwnie wyprawk plastyczn do codziennej pracy na zajciach oraz cz zabawek i pomocy do zaj specjalistycznych. 4-latki czekaj jeszcze na nowe meble i przygotowuj si do ?Pasowania na Przedszkolaka?, ktre planowane jest na koniec listopada.

Wszystkie zakupy i modernizacja pomieszczenia wspfinansowane s ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Koordynator projektu: Alicja Goliska


"NIADANIE DAJE MOC"ojekt nr RPLD.11.01.01-10-0012/16 ?Maa Akademia Przedszkolaka? wspfinansowany


ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa dzkiego na lata 2014-2020

SZCZEGӣOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU ?MAA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA?


Adres realizacji wsparcia: Zesp Szk w Modlnej, Modlna 29, 95 ? 035 Ozorkw

zmiana od 02. 11 2016r.PONIEDZIAEK

WTOREK

RODA

CZWARTEK

PITEK

4- latki

8.00 ? 13.00

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11dzieci)

13.00 ? 14.00

Gimnastyka korekcyjna

p. Justyna Pawlak

(11 dzieci)

Zajcia grafomotoryczne

p. Anna Pisera

(11 dzieci)

Terapia pedagogiczna

p. Dorota Kluska

(10 dzieci)

Gimnastyka korekcyjna

p. Justyna Pawlak

(11 dzieci)

Terapia pedagogiczna

p. Dorota Kluska

(10 dzieci)

14.00 ? 15.00

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk

(2x1/2h - 2 dzieci)

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia psychologiczna

p. Patrycja Grna

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia psychologiczna

p. Patrycja Grna

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk (2x1/2h ?2 dzieci)

PONIEDZIAEK

WTOREK

RODA

CZWARTEK

PITEK

5/6-latki

13.00 ? 14.00

Terapia psychologiczna p. Patrycja Grna

(10 dzieci)

Terapia pedagogiczna

p. Dorota Kluska

(7 dzieci)

Terapia psychologiczna p. Patrycja Grna

(10 dzieci)

Gimnastyka korekcyjna

p. Justyna Pawlak

(11 dzieci)

Zajcia grafomotoryczne

p. Anna Pisera

(15 dzieci)

Gimnastyka korekcyjna ?

p. Justyna Pawlak

(11 dzieci)

Terapia pedagogiczna

p. Anna Pisera

(6 dzieci)

14.00 ? 15.00

Terapia psychologiczna

p. Patrycja Grna

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia psychologiczna p. Patrycja Grna

(2x1/2 h- 2 dzieci)


Projekt nr RPLD.11.01.01-10-0012/16 ?Maa Akademia Przedszkolaka? wspfinansowany


ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa dzkiego na lata 2014-2020


TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajcia prowadzone s w ramach projektu ?Maa Akademia Przedszkolaka? i skierowane s dla dzieci 4-letnich oraz 5/6 letnich. Zajcia prowadzi p. Dorota Kluska. Celem gwnym jest doskonalenie umiejtnoci percepcyjno-motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania wzrokowo-suchowego. Dzieci ksztac czynnoci intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach. Zajcia zwikszaj sznse edukacyjne dzieci poprzez wspieranie ich ciekawoci, aktywnoci i samodzielnoci.


Projekt nr RPLD.11.01.01-10-0012/16 ?Maa Akademia Przedszkolaka? wspfinansowany


ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa dzkiego na lata 2014-2020

ZAJCIA GRAFOMOTORYCZNE

Zajcia grafomotoryczne prowadzone s w ramach projektu ?Maa Akademia Przedszkolaka? i skierowane s dla dzieci 4-letnich oraz 5/6 letnich. Ich celem jest usprawnianie motoryki rk, koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji przestrzennej oraz wzmacnianie koncentracji uwagi.

Sprawno motoryczna dzieci jest wanym czynnikiem umoliwiajcym wykonywanie czynnoci wymagajcych precyzyjnych, drobnych ruchw, a przede wszystkim, warunkujcym w przyszoci ksztatne, dostatecznie szybkie i czytelne pisanie.

Na zajciach grafomotorycznych zaczynamy od prawidowego trzymania owka oraz kontrolowania napicia miniowego rki. Stosowane s wiczenia sprawnoci manualnej, ktre obejmuj:

 1. wiczenia rozmachowe - rozluniajce napicie mini ramienia i przedramienia,

np.:

 • zamalowywanie farbami duych paszczyzn (gazety, kartony) duym pdzlem, ruchami poziomymi, pionowymi z zachowaniem kierunku od lewej strony do prawej, z gry na d,

 • zamalowywanie pdzlem duych konturowych rysunkw,

 • pogrubianie konturw duych form geometrycznych i rysunkw,

 • malowanie duych form kolistych pynnym, cigym ruchem z zachowaniem kierunku;

  2. wiczenia manualne - usprawniajce mae ruchy rki: doni, nadgarstka, palcw,

np.:

 • modelowanie z plasteliny, ciastoliny, zaczynajc od form prostych (kulek, waeczkw) do bardziej zoonych, wymagajcych czenia rnych elementw,

 • nawlekanie koralikw, przewlekanie sznureczka przez otworki w tekturkach,

 • zwijanie wczki, nici,

 • wycinanie noyczkami z papieru z zachowaniem stopnia trudnoci: cicie po linii prostej, amanej, ukonej, falistej,

 • wycinanki z materiau, wydzieranki z papieru ? naklejanki,

 • wiczenia drobnych ruchw palcw, np. naladowanie gry na pianinie, pisania na maszynie,

 • stemplowanie;

3. wiczenia graficzne - usprawniajce drobne ruchy rki uoonej w pozycji jak przy pisaniu, np.:

 • zamalowywanie maych przestrzeni kredkami,

 • kreskowanie ? wypenianie konturw liniami poziomymi, pionowymi, ukonymi z zachowaniem kierunku od lewej do prawej strony, z gry na d,

 • rysowanie wzorw po ladzie kropkowym, kreskowym,

 • odtwarzanie w liniaturze, zgodnie z kierunkiem pisania, ukadw zoonych z elementw powtarzajcych si cyklicznie, rnicych si ksztatem, kolorem,

 • wykonywanie rysunkw dowolnych kredkami,

 • obrysowywanie szablonw wewntrznych i zewntrznych,

 • kopiowanie rysunkw bez odrywania rki ? wodzenie po wzorze, np. przez kalk techniczn

 • pogrubianie i wypenianie konturw lini cig,

 • odwzorowywanie szlaczkw wedug wzoru i samodzielne rysowanie ich bez odrywania rki,

 • rysowanie znakw literopodobnych;

wiczenia grafomotoryczne wpywaj na wszystkie zmysy dziecka, zapewniaj moliwo swobodnej ekspresji ruchowej, zarwno w obrbie caego ciaa, jak i sprawnoci manualnej. Sprawiaj ogromn rado i wywouj umiechy.

Anna Pisera


Projekt nr RPLD.11.01.01-10-0012/16 ?Maa Akademia Przedszkolaka? wspfinansowany


ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa dzkiego na lata 2014-2020

ZAJCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Zajcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone s w ramach projektu ?Maa Akademia Przedszkolaka? i skierowane s dla dzieci 4-letnich oraz 5/6 letnich. Zajcia z gimnastyki prowadzone s w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz wicze z wykorzystaniem przyborw i przyrzdw (woreczki, szarfy, laski, piki itp.). Poziom wicze dostosowywany jest do indywidualnych moliwoci dzieci. Poprzez zajcia poznaj one wasne ciao. Przez obserwacje i naladowanie gromadz dowiadczenia, a nastpnie stopniowo pozbywaj si pocztkowych bdw, przez co ruchy staj si coraz bardziej celowe, dokadne, skoordynowane, a take pynne i zautomatyzowane. Wykorzystanie rnorodnych gier i zabaw stymuluje dzieci do uczestnictwa w wybranych wicze z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Podczas zaj dzieci podnosz ogln sprawno fizyczn, rozwijaj koordynacj ruchow i usprawniaj motoryk. Jak wida po umiechach, zajcia sprawiaj im du rado!

Justyna Pawlak


Projekt nr RPLD.11.01.01-10-0012/16 ?Maa Akademia Przedszkolaka? wspfinansowany


ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa dzkiego na lata 2014-2020

SZCZEGӣOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU ?MAA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA?


Adres realizacji wsparcia: Zesp Szk w Modlnej, Modlna 29, 95 ? 035 Ozorkw

PONIEDZIAEK

WTOREK

RODA

CZWARTEK

PITEK

4- latki

8.00 ? 13.00

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11dzieci)

13.00 ? 14.00

Gimnastyka korekcyjna

p. Justyna Pawlak

(11 dzieci)

Zajcia grafomotoryczne

p. Anna Pisera

(11 dzieci)

Terapia pedagogiczna

p. Dorota Kluska

(11 dzieci)

Gimnastyka korekcyjna

p. Justyna Pawlak

(11 dzieci)

Terapia pedagogiczna

p. Dorota Kluska

(11 dzieci)

14.00 ? 15.00

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk

(2x1/2h - 2 dzieci)

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia psychologiczna

p. Kamila Mangan

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia psychologiczna

p. Kamila Mangan

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk (2x1/2h ?2 dzieci)

PONIEDZIAEK

WTOREK

RODA

CZWARTEK

PITEK

5/6-latki

13.00 ? 14.00

Terapia psychologiczna p. Kamila Mangan

(12 dzieci)

Terapia pedagogiczna

p. Dorota Kluska

(13 dzieci)

Gimnastyka korekcyjna

p. Justyna Pawlak

(10 dzieci)

Zajcia grafomotoryczne

p. Anna Pisera

(15 dzieci)

Gimnastyka korekcyjna ?

p. Justyna Pawlak

(10 dzieci)

Terapia psychologiczna

p. Kamila Mangan

(12 dzieci)


MAA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

W dniu 1 wrzenia Dyrektor Zespou Szk w Modlnej Alicja Goliska i Skarbnik Gminy Ozorkw Pani Magorzata Domaska podpisay umow o dofinansowanie projektu ?Maa Akademia Przedszkolaka? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa dzkiego na lata 2014-2020. Oglna warto projektu to 178.083,13 z, ze rodkw europejskich szkoa otrzyma 151.370,66 z. Utworzony zosta oddzia przedszkolny dla czterolatkw z terenu Gminy Ozorkw, do ktrego przyjto 11 dzieci.

rodki finansowe przeznaczone zostan na dostosowanie pomieszczenia (wymiana podogi, monta rolet), zakup nowych stolikw, krzeseek i regaw, szafki szatniowej, kolorowych dywanw. Dzieci otrzymaj wyprawk plastyczn, zestaw nowych zabawek i pomocy dydaktycznych. Oprcz codziennych 5-godzinnych zaj realizujcych podstaw programow zorganizowane zostan indywidualne zajcia logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne oraz gimnastyka korekcyjna i grafomotoryka. Zajciami specjalistycznymi objte zostan rwnie starsze przedszkolaki z grupy 5 i 6-latkw.

Mamy nadziej, e jeszcze we wrzeniu otrzymamy dotacj i rozpoczniemy zakupy, na ktre ju z niecierpliwoci czekaj maluchy.

Koordynator projektu: Alicja Goliska


Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego

O Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejtnoci

Dziaanie XI.1 Wysoka jako edukacji

Poddziaanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Szkoa Podstawowa w Zespole Szk w Modlnej

ogasza nabr dzieci 4-letnich zamieszkaych na terenie Gminy Ozorkw

do oddziau przedszkolnego tworzonego w ramach projektu

?Maa Akademia Przedszkolaka?

w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski naley skada w sekretariacie szkoy w godz. 7.00-15.00.

Tel. 42710 13 86

Szczegy u koordynatora projektu ? Alicji Goliskie

PONIEDZIAEK

WTOREK

RODA

CZWARTEK

PITEK

4 - latki

8.00 ? 13.00

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska

(11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska (11 dzieci)

Realizacja podstawy programowej

p. Anna Laskowska (11 dzieci)

13.00 ? 14.00

Gimnastyka korekcyjna p. Justyna Pawlak

(10 dzieci)

Zajcia grafomotoryczne p. Anna Pisera

(11 dzieci)

Terapia pedagogiczna

p. Dorota Kluska (11 dzieci)

Gimnastyka korekcyjna

p. Justyna Pawlak (10 dzieci)

Terapia pedagogiczna p. Dorota Kluska

(11 dzieci)

14.00 ? 15.00

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk (2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk (2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia psychologiczna

p. Kamila Mangan

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia logopedyczna

p. Agnieszka Staczyk

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia psychologiczna

p. Kamila Mangan

(2x1/2h ? 2 dzieci)

Terapia logopedyczna p. Agnieszka Staczyk (2x1/2h ? 2 dzieci)